LV
 
Iepatikušās preces
Mani auto
0
Pirkumu grozs 0.00
 
PREČU KATALOGS

  Garantija un atgriešana

  PREČU GARANTIJAS NOTEIKUMI

   1. Precēm no SIA ’’AUTOFAVORĪTS’’ preču grupām tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.

  2.  Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no momenta, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.

  3.  Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, preci Pircējs nodod Pārdevejam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot to atpakaļ, izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai klātienē. Preces ir jāatgriež Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot, rakstot e-pastu, norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: auto@autofavorits.lv , papildus uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu.

  4.  Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu. Garantija nesedz ar tās nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī nesedz transporta izmaksas.

  5.  Garantija neattiecas uz eļļām, smērvielām, tehniskiem šķidrumiem, izolācijas materiāliem, spuldzītēm, drošinātājiem.

  6.  Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

  7.  Ja tiek noskaidrots, ka preces, kuras tika nosūtītas garantijas remontam uz ārzemēm, atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem, kā arī tehniskajiem nosacījumiem, kas norādīti preču tehniskajā dokumentācijā, un pilnīgi darbojas vai arī preces tika sabojātas (patvaļīgi remontējot/uzstādot, patvaļīgi izmainot komplektāciju u.tml.), šīm precēm garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un citus ar to saistītos Pārdevēja izdevumus sedz Pircējs.

  8.  Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka preces, kuras tika pasūtītas pēc speciāliem Pircēja nosacījumiem, netiek pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, ja preces ir sliktas kvalitātes.

  9.  Garantija ir spēkā tikai SIA ’’AUTOFAVORĪTS” iegādātajām precēm.

         9.1. Izmaksas par normālu uzturēšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiņu detaļām, kas nav nepilnīgas, sedz pircējs.

         9.2. Garantijā neietilpst preces transportēšana - nogādāšana veikalā un piegāde pēc remonta. Garantijas remonti tiek veikti tikai sertificētos servisos.

  10.  Garantija nav spēkā:

        10.1. Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.

        10.2. Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.

        10.3. Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisā, kas nav sertificēts serviss.

        10.4. Ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram, iznomātas, taksim, operatīvajam transportam, sporta pasākumiem).

        10.5. Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu.

        10.6. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

        10.7. Ja ir bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas rezultātā (dabas stihijas, zibens, ugunsgrēka, u.c. gadījumos)

  11.  Garantijas nosacījumi, kas šeit nav minēti, tiek regulēti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem preču garantijas jomu regulējošiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

   

  ATTEIKUMA TIESĪBAS (PATĒRĒTĀJIEM)

  1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma (preču pirkuma Interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas, ja prece šo 14 dienu laikā nav izmantota.

  2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek speciāli pasūtītas pēc patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības likums: Šeit un Noteikumi par distances līgumu: Šeit ).

  3. Lai izmantotu preces atteikuma tiesības, klientam prece jāatgriež SIA "Autofavorīts" juridiskajā adresē: Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029, Latvija (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00). Pēc preces atgriešanas SIA "Autofavorīts" izmaksā klientam attiecīgos naudas līdzekļus.

  4. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

  5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

  6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā:

       6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

       6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargāt preci no bojājumiem vai bojāšanās.

       6.3. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.