LV
 
Iepatikušās preces
Mani auto
0
Pirkumu grozs 0.00
 
PREČU KATALOGS

  Privātuma politika

                                                           Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

                                                                       “AUTOFAVORĪTS”

                                                                       Privātuma politika

   

  1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

  1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām

  personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši

  apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.autofavorits.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus

  vai izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma organizētajiem pasākumiem, tajā skaitā,

  apmeklējuši Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma telpas, lai iepazītos klātienē ar aktuālajiem piedāvājumiem vai

  saņemtu pakalpojumus/iegādātos preces.

  Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un

  brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā

  veidā.

  1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā

  persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa

  sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

  1.3. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā

  Privātuma politika. Gadījumā, ja Jūs interesē Politikas vēsturiskās redakcijas, aicinām vērsties pie Pārziņa,

  izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumā grozījumi šajā Politikā stājas spēkā,

  paziņojumos par izmaiņām šajā politikā, norādītajā datumā.

  1. Pārzinis

  2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOFAVORĪTS” (vienotais

  reģ.Nr. 40003222622, kontaktinformācija: Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029, tālrunis: 67670000, e-pasta adrese:

  auto@autofavorits.lv, mājas lapa www.autofavorits.lv) (šajā Politikā – Pārzinis).

  1. Piemērojamie tiesību akti

  3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu

  aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK

  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

  3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie

  akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

  1. Personas datu apstrādes mērķi

  4.1. Pārzinis ir ieviesis:

  - videonovērošanu ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma

  aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu,

  tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību;

  - telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu

  kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību;

  - ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un

  uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu.

  - Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un

  sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību.

  - Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, kā

  arī statistikas un dažu vietnes funkciju izmantošanai un vietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam.

  4.2. Šajā politikā minētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram,

  saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību

  arodbiedrībā vai ar veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju saistītus datus.

  4.3. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes

  individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā

  Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regula 14.panta nosacījumus, tas ir, personas

  dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

  1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

  5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa

  pakalpojumiem. Piemēram,

  1. a) datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa servisa pakalpojumu centrā, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta

  videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek

  veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml.

  Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām to plūsmu

  Pārziņa teritorijā;

  1. b) zvanot uz Pārziņa norādītajiem tālruņa nummuriem tiks ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksēts

  zvanītāja tālr. nr., ja vien zvanītājs nebūs veicis pasākumus, lai tas netiktu atklāts;

  1. c) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par

  izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa nr.., skype lietotājvārds u.tml., adrese);

  1. d) apmeklējot Pārziņa vai tā grupas organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotogrāfēti,

  iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu

  vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko vēlesieties sniegt. Attiecīgie materiāli var tikt

  izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai un zīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu,

  fotogrāfijas Pārziņa, tā grupas uzņēmumu vai pārstāvēto ražotāju sociālajos tīklos, kā arī jebkurā masu

  informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmuši ielūgumu uz kādu no Pārziņa vai tā grupas

  organizētajiem pasākumiem, tad, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasīta

  informācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.)

  1. e) Pārzinis veic apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī datu subjekta

  apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze,

  pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu

  tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

  1. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

  6.1. videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma

  aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā

  skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta

  1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i.

  - Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli

  svarīgas intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas

  dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);

  - Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu

  noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātu

  klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

  6.2. Telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu

  kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts (ja tiek veikts),

  pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu

  nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti

  kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

  6.3.ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana un uzskaite

  tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu.

  - lai nodrošinātu Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitītu korespondenci,

  atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma”;

  - lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir

  saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret

  iespējamām pretenzijām).

  6.4. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un

  sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību.

  Korporatīvajos pasākumos personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un

  1. f) apakšpunktu, t.i.

  - Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu

  apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs

  lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā

  noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma

  un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona

  apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotogrāfējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati

  tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu

  iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums

  neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem

  pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu (grupas uzņēmumu, autoražotāju)

  leģitīmajām interesēm.

  - Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu

  informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, kuru tas pārstāv,

  atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus,

  tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības.

  Vienlaicīgi, Pārzinis apzinas, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu

  godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot

  augstāknorādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

  6.5. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu

  subjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i..

  Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, ka liecina, vai var liecināt par tā zīmola, vai tā pārstāvēto zīmolu

  atpazīstamību.

  1. Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

  7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

  7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības

  normatīvajiem aktiem;

  7.1.2.kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas

  leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

  7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais

  pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

  7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā

  skaitā, dzīvību un veselību.

  7.1.5. videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un

  īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu,

  tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā

  videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai

  trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un

  saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

  7.1.6. telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un

  Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz sešdesmit dienas, ja vien attiecīgajā

  audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai

  trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un

  saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

  7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti,

  lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien

  attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs

  Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

  7.3. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un

  sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Lai

  nodrošinātu uzņēmuma vēsturiskās attīstības nodrošināšanu, Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi.

  Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka šajā punktā

  minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa, tā grupas vai pārstāvēto ražotāju

  pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

  7.4. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi.

  7.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

  1. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

  8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

  8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem

  aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

  8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma

  izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu

  realizācijai; fotogrāfam veicot foto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un

  kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam;

  8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

  8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir

  aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

  8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un

  uzraugošās institūcijas.

  8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši

  normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

  8.4. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas

  Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā

  gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, snapchat,

  u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās

  zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi

  pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

  1. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

  9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot

  daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

  - videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus,

  apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot

  pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

  - zvanot uz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu (ja

  tāds tiek veikts), aicinot iepazīties ar papildus informāciju šajā politikā vai jautāt Pārziņa darbiniekam, kas

  tiek sazvanīts;

  - izziņojot informāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju, aicinot iepazīties ar šo

  Politiku vai jautāt Pārzinim pirms vai pasākuma laikā;

  - apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā

  arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;

  9.2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.autofavorits.lv un Pārziņa klientu

  apkalpošanas vietās;

  1. Datu subjekta tiesības

  10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu

  informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas

  datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust,

  ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar

  sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji,

  operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)),

  informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma

  noteikšanai.

  10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu

  subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

  10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata,

  ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika

  vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

  10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir

  nepieciešama:

  - lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību

  un veselību;

  - lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

  - lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

  - arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

  10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens

  no šādiem apstākļiem:

  - Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

  - apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu

  izmantošanas ierobežošanu;

  - Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu

  vai aizstāvētu likumīgas prasības;

  - Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par

  datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

  10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus,

  izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu

  likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības

  intereses.

  10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

  10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa

  personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

  10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

  - rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti,

  u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

  - elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu

  subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

  Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja

  tas uzskata to par nepieciešamu.

  - izmantojot pasta sūtījumu. šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli,

  tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā

  sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par

  nepieciešamu.

  10.10. Turklāt, Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu

  un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

  10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

  10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

  10.11.2. izvērtē pieprasījumu, ja:

  - var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu vai audioieraksta noklausīšanos, tad Datu

  subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai audio ieraksta, vai citu datu kopiju.

  - ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var

  lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai

  sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

  - informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam,

  tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

  1. Kā tiek aizsargāti personas dati?

  11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu

  fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai

  iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk.,

  izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

  11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko

  personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus

  drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un

  normatīvo aktu prasībām.

  11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un

  brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks

  publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV,

  radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).