LV
 
Iepatikušās preces
Mani auto
0
Pirkumu grozs 0.00
 
PREČU KATALOGS

  Noteikumi un nosacījumi

  Lietošanas noteikumi SIA Autofavorits

   eautofavorits.lv lietošanas noteikumi un nosacījumi


   Atverot un lietojot eautofavorits.lv mājaslapu, Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi Jums SIA “Autofavorīts” (eautofavorits.lv) mājaslapa un tās vietnes jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.
  Autortiesības © SIA “Autofavorīts”.


  PASŪTĪJUMS

   Pircējs veic Preču pasūtījumu, bet Pārdevējs nodrošina pasūtījuma piegādi. Ar Pasūtījumu tiek saprasts uzskaitījums ar vienu vai vairākiem Preces nosaukumiem (pozīcijām), kas apvienoti ar vienu Pasūtījuma numuru un ietver sekojošu informāciju par Preci: nosaukumu, daudzumu, izgatavotāju (-jiem), piegādes termiņu (-iem), piegādes vietu, cenu, pārējiem piegādes un apmaksas noteikumiem.

  Patstāvīgi noformējot Pasūtījumu ar Interneta palīdzību, iepazīstoties ar mājas lapā www.eautofavorits.lv izvietoto informāciju, Pircējs no Pārdevēja elektroniski saņem Piedāvājumu, kas tiek uzskaitīts ka Distances Līgums starp Pircēju un Piegādātāju, kur tiks uzrādīta visa informācija par Pasūtījumu.
  Pasūtījuma apmaksa nozīmē pilnīgu Pircēja iepazīšanos ar informāciju par Preci, t. sk. cenu, piegādes un Distances Līguma noteikumiem. Visi Piedāvājumi - Distances Līgumi tiks saglabāti Pasūtītāja www.eautofavorits.lv Profilā.

  Pasūtītā Prece var būt sekojošās kategorijās:
  „oriģināla”, t. i. Pārdevēja saņemta no transportlīdzekļa ražotāja, vai ražotāja pārstāvja, ko apstiprina atbilstošs ražotāja iesaiņojums vai preču zīme, kas ir attēlota  uz pašas Preces, kā arī – „neoriģināla”, t. i. alternatīvā/oriģinālā Pārdevēja saņemta no citiem ražotājiem, ko apstiprina iesaiņojums un uz tā norādītais Preces kataloga numurs saskaņā ar Pircēja Pasūtījumu.
  Tādi Preces veidi kā stiprinājuma elementi, daži blīvējuma materiāli netiek marķēti no izgatavotāju puses un tiek piegādāti bez iesaiņojuma vai kādas citas izgatavotāja identifikācijas, bet tajā pašā laikā atbilst paredzētajam pielietojumam. Preces kvalitāte atbilst atbilstošās preču kategorijas standartiem.

  Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta brīdī, kad no Pircēja tiek saņemta pilnīga Preces apmaksa Pārdevēja rēķinā norādītajā bankas kontā, līdz nākamās darba dienas beigām.

  IZPILDES KĀRTĪBA

   Kopējais pasūtījuma izpildes termiņš ir ilgākais termiņš, kad tiek piegādāts kāds no Pasūtījumā ietvertajiem Preču nosaukumiem. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek skaitīts darba dienās. Pārdevēja mājas lapā www.eautofavorits.lv norādītie piegādes termiņi ir spēkā, ja Prece ir uz vietas transportlīdzekļa izgatavotāja vai citu analogo rezerves daļu izgatavotāju noliktavās Pasūtījuma uzsākšanas brīdī. Norādītais piegādes termiņš ietver piegādi līdz Pārdevēja noliktavai Rīgā.

  Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina iegādes nosacījumus katrai atsevišķajai Preces pozīcijai (piegādes termiņš, cena).

  Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. Gadījumā, ja Pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem.

  Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. Gadījumā, ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.

  Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

  ATTEIKUMA TIESĪBAS UN KĀRTĪBA

   Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tadi ir, kas tam radušies, veicot šī Pasūtījuma izpildes darbības.
  Ja Pircējs ir saņēmis savu Pasūtījumu, tad Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.


   14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas brīža Pircējam jānosūta elektroniska vēstule Pārdēvējam ar "atgriešanas pieprasījumu" ar atbilstošu pamatojuma komentāru uz e-pasta adresi info@autofavorits.lv. Pārdevējs sazināsies ar Pircēju pēc šī pieprasījuma saņemšanas. Atgriežama Prece un tās iesaiņojums tiek nogādāti atpakaļ uz Pārdevēja noliktavu. 
  Izmantojot tiesības atteikties no Preces, lūdzam pārliecinieties, ka Prece atrodas oriģinālā un nebojātā iepakojumā, kā arī pati Prece nav bojāta un nav tikusi lietota. Pretējā gadījuma SIA Autofavorits patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ. 


  Preces norakstīšanu un naudas līdzekļu atgriešanu uz Pircēja norādīto bankas kontu Pārdevējs veic tikai pie nosacījuma, ja Pircējs ir ievērojis visas šeit minētās darbības Pārdevēja informēšanā un Preces atgriešanā.
  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) normas neattiecas uz gadījumiem, kad Preci iegādājas juridiskas personas.

  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

   Pārdevēja pienākums ir:


  Piegādāt Preci atbilstoši Pasūtījuma nosacījumiem.


  Garantēt analoģisku Preces kvalitātes atbilstību Preču kvalitates prasībām ES teritorijā. Sk. „Garantijas saistības”


  Gadījumā, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda Pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi un/vai cenas, nekavējoties informēt Pircēju par piegādes nosacījumu izmaiņām, lai iegūtu Pircēja apstiprinājumu jaunajiem Pasūtījuma izpildes nosacījumiem. Pārdevējam jāinformē Pircējs rakstiski uz Pircēja norādīto e-pastu. Saņemtā atbilde tiek reģistrēta Pasūtījuma izpildes elektroniskajā vēsturē. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis nosacījumu izmaiņas, ja 36 stundu laikā pēc Pārdevēja nosūtītās informācijas par līguma apstākļu izmaiņām Pircējs nav Pārdevējam nosūtījis atteikuma vēstuli.


  Sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās izgatavotāju.


  Izskatīt Pircēju sūdzības, risināt tās atkarībā no iespējām un pēc nosacījumos noteiktās kārtības.


  Pārdevējam ir tiesības:
  - Neuzsākt Pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci.
  - Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību, un nepieņemt Preces atgriešanas pieprasījumu gadījumos, ja:
  Precei ir vizuāli defekti, kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un /vai atgriešanu Preces ražotājam;
  Prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;


  - Obligāts visu pieļaujamo atgriešanas gadījumu nosacījums ir iesaiņojuma un Preces veselums un tīrība, kā arī svītru koda ar pasūtījuma numuru esamība uz iesaiņojuma, vai arī tieši uz pašas Preces. Ja iesaiņojuma nav, tas ir netīrs vai bojāts, tad Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam Preces atgriešanu.


  - Gadījumā, ja Prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā realizēt Preci trešajām personām. Tādā gadījumā Pircējs var saņemt par Preci iemaksāto apmaksas summu tikai pēc Preces pārdošanas trešajām personām.


  - Gadījumā, ja Pasūtījumā nav vai iztrūkst automašīnas datu, Pārdevējam ir tiesības neuzņemties atbildību par Preces atbilstību Pircēja automašīnai.


  - Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt cenu izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma izpildes, piedāvāt analoģisku cita ražotāja Preci vai mainīt Preces piegādes termiņus.


  - Nepieņemt pretenzijas par atgriezto Preci, ja nav iesaiņojuma vai Prece ir zaudējusi atbilstošo Preces izskatu.

  Pircēja pienākums ir:
  Noformējot Pasūtījumu, iesniegt precīzu nepieciešamās Preces aprakstu, tās numuru pēc izgatavotāja kataloga, vai arī visus automašīnas datus, kas nepieciešami, lai precīzi noteiktu nepieciešamo Preci (automašīnas šasijas numuru (VIN), tipu un dzinēja numuru, kondicionētāja esamība (neesamība), pārnesumu kārbas tipu un numuru, korpusa komplektāciju, u.c.). Veicot pasūtījumu patstāvīgi, nekonsultējoties ar Pārdevēja konsultantiem, Pircējs pats uzņemas atbildību par Preces izvēli.
  Apmaksāt Preci saskaņā ar Pasūtījumā norādīto cenu.
  Pieņemt preci 3 (trīs) darba dienu laikā saskaņā ar nosacījumiem, skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis informāciju par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā.
  Gadījumā, ja Pārdevējs nodod Preci, pārkāpjot Pasūtījuma noteikumus attiecībā uz kvantitāti, sortimentu, komplektāciju, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas informēt Pārdevēju par šiem pārkāpumiem.


  Pircējam ir tiesības:


   Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījuma nosacījumus.


  Veikt izmaiņas Pasūtījumā pirms Pārdevējs ir uzsācis tā izpildi.


  Vienpusēji atkāpties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, izmantojot atteikuma tiesības, ievērojot minētos nosacījumus Preces atgriešanai, kā arī vienlaikus kompensējot visas Pārdevēja izmaksas saistībā ar Preces atgriešanu ražotāja noliktavā.


  Iesniegt pretenzijas par Preces darbības spēju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos, uz kuriem attiecas Preces izgatavotāja garantijas saistības kas notiek izgatavotāja noteiktajā kārtībā, balstoties uz konkrētajā reģionā esošā izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja lēmumu.


  Gadījumā, ja tiek atklāts, ka Preces kvalitātes trūkumi nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, ekspertīzes izdevumi ir jāsedz Pircējam.

  CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

   Kopējā Pasūtījuma cena veidojas no visu Preču cenu summas, kas tiek noteiktas saskaņā ar Pasūtījuma nosacījumiem.

  Cenas tiek noteiktas Pasūtījuma veikšanas brīdi Eiro valūtā (EUR).

  Preces apmaksu Pircējs veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz Pārdevēja izsniegtajiem rēķiniem, kas izveidoti atbilstoši noteiktai formai.

  Gadījumā ja Preces cena mainās Pasūtījuma izpildes gaitā, kā rezultātā rodas Pircēja parāds Pārdevējam, tad Pircējs, saņemot Preci, to dzēš.

  Pasūtījuma apmaksas iespējas:
  skaidrā naudā – apmaksa tiek veikta Pārdevēja kasē;
  naudas pārskaitījums – pārskaitot uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu (ar pārskaitījumu no internetbankas, apmaksa ar debetkarti/kredītkarti internetā).

  PRECES KVALITĀTE

   Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, kas pēc kvalitātes atbilst Pircēja izvēlētajai kategorijai. Preces kvalitāte (izņemot slēptos ražošanas defektus) tiek noteikta no Pircēja puses, veicot Preces vizuālo apskati tās saņemšanas laikā.

  Ja par Preces kvalitāti rodas domstarpības, katrai Pusei ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz tā puse, kuras vainas dēļ Precei  ir radušies defekti vai bojājumi.

  GARANTIJAS SAISTĪBAS

   Saskaņā ar garantijas nosacījumiem garantija netiek piemērota, ja Preces bojājums saistīts ar nodilumu. Par dilstošām detaļām tiek uzskatītas sekojošas detaļas
  Bremžu kluči vai rokas bremžu loki, Bremžu diski, Sajūga apšuvumi, sajūga diski, spararats, siksnas, ķēdes, Vējstikla logu tīrāmās slotiņas
  Visām Precēm ir ražotāja garantija un tā sākas no brīža, kad Pircējs ir saņēmis Preci. Pircējam ir tiesības saņemt Preces garantijas apkalpošanu tikai pie nosacījuma, ja Prece transportlīdzeklī tiek uzstādīta auto servisā, ko rekomendē Pārdevējs un ievērojot visas ražotāja prasības.
  Pircējam jānodrošina Preces uzstādīšana atbilstošā auto servisā, un, iestājoties garantijas gadījumam, jāsaņem atbilstošā dokumentācija, kas apstiprina detaļas rūpnīcas defektus. Saņemtā dokumentācija kopā ar bojāto detaļu jānosūta uz Pārdevēja adresi, lai tiktu veikta turpmākā norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūra.
  Garantijas gadījumā 3 (trīs) darba dienu laikā Pircējam jāaizpilda „Garantijas pieprasījuma forma”. Pēc minētās pieprasījuma formas saņemšanas Pārdevēja konsultants sazināsies ar Pircēju, lai informētu par tālāko darbību.
  Lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru, Preci jānosūta uz Pārdevēja adresi kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem. Pircēja piestādītie dokumenti tiks izskatīti un Pārdevēja konsultants informēs par pieņemto lēmumu rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti Pircēja iesniegtie dokumenti.
  Bojātā Prece var tikt pieņemta izskatīšanai tikai ar sekojošiem dokumentiem: Pasūtījums - norīkojums par Preces uzstādīšanu Pircēja transportlīdzeklī, ko ir izsniedzis attiecīgais auto serviss vai arī atbilstošais oficiālais izplatītājs;
  Pasūtījuma – norīkojuma veidlapā noteikti jābūt uzrādītai sekojošai informācijai: Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs; Īpašnieka vārds un uzvārds; Transportlīdzekļa marka, dzinēja tips, kilometrāža; Konkrētās detaļas uzstādīšanai izpildītie darbi un to izmaksas; Transportlīdzekļa identifikācijas numurs – VIN kods (17 zīmju numurs, kas ir ierakstīts transportlīdzekļa tehniskajā pasē); Maksājuma dokumenti, kas apstiprina servisa pakalpojumu apmaksu; Uz uzņēmuma veidlapas uzrakstīts servisa slēdziens par Preces darbnespējas cēloņiem. Kāda no iepriekš minēto dokumentu un/vai garantijas dokumentu iztrūkums un/ vai tie nav atbilstoši un/ vai ir nepareizi (nepilnīgi, neprecīzi, ar kļūdām, nevīžīgi) aizpildīti, Pārdevējam ir tiesības atteikt garantijas gadījuma izskatīšanu.
  Pārdevējs patur tiesības apmainīt Preci, kam bojājums radies ražotāja vainas dēļ, vai atgriezt Pircējam naudas līdzekļus.
  Ja rodas nesaskaņas starp Pārdevēju un Pircēju par Preces bojājuma iemesliem, tad Pārdevējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes pārbaudi (ekspertīzi). Ja Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) rezultātā tiek noskaidrots, ka Prece ir sabojājusies nevis slēpto rūpnīcas defektu dēļ, bet kādu citu cēloņu dēļ, par ko Pārdevējs neatbild, tad Prece tiek atgriezta Pircējam. Visus Pārdevēja izdevumus par Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) izpildi apmaksā Pircējs.
  Garantija uz Preci neattiecas sekojošos gadījumos: ja Prece ir bojāta ceļu satiksmes negadījumā vai neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā; ja bojājumi transportlīdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā (tajā skaitā no piesārņojuma, etilētā benzīna vai sezonai neatbilstošas dīzeļdegvielas izmantošanas); ja bojājumi (tajā skaitā arī piekares un stūres mehānisma) radušies neuzmanīgas vadīšanas rezultātā uz nelīdzena ceļa vai saistīti ar sitienu slodzi pa automašīnas detaļām; ja ir troksnis (čīkstoņa, gaudošana) bremzēs; ja ir ārējie bojājumi stiklos un korpusā, apgaismes ierīcēs; ja nolietojās detaļas un materiāli (eļļa, filtri, drošinātāji, lampas, utt.);
  auto luktura svīšana netiek uzskatīta par rūpnīcas defektu, ja āras temperatūra ir zemāka par +10 grādiem pēc celsija, līst lietus vai snieg. (lūgums pārbaudīt luktura hermētismu, ventilācijas atveri korpusa apakšā).
  Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam garantijas gadījumu apstiprināšanu, ja Preces iesaiņojums neatbilst tādam, kādā Prece sākotnēji tika nodota Pircējam.
  Saskaņotais Preces atgriešanas termiņš tiek noteikts 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no atgriešanas saskaņošanas ar Pārdevēju. Pārsniedzot šo termiņu, Pārdevējs patur sev tiesības nepieņemt atgriezto Preci.

  PUŠU ATBILDĪBA


   Puses par savu saistību izpildi, ievērojot šos Lietošanas Nosacījumus, atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tā ir notikusi tādu nepārvaramu apstākļu dēļ kā karš vai kara darbības, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks vai citas stihiskās nelaimes, valsts iestāžu akti vai darbības, muitas likumdošanas izmaiņas, importa un eksporta ierobežojumi, kas radušies neatkarīgi no Pušu gribas. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības, par to nekavējoties rakstiski informē otru Pusi un iesniedz pilnvaroto iestāžu izsniegtus dokumentus, kas apstiprina šādu apstākļu esamību.
  Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir patstāvīgi noformējis Pasūtījumu internetā, neveicot preču atbilstības pārbaudes pieprasījumu pēc tā transportlīdzekļa datiem, kam Prece tiek iegādāta.
  Pircēja pieprasījums jānosūta elektroniskā veidā Pārdevējam. 1 (vienas) darba dienas laikā Pārdevējs sniedz Pircējam rakstisku atbildi par pieprasījumu. Gadījumā, ja šāda pieprasījuma nav un sakrīt Pārdevēja piegādātās un Pircēja pieprasītās Preces numuri, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par atbilstoši izpildītām un Prece nevar tikt apmainīta vai atgriezta (izņemot garantijas gadījumus).

  STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA


   Puses veiks visus pasākumus to strīdu un domstarpību atrisināšanai pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi ir jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  NOSLĒDZOŠIE NOSACĪJUMI

   Nosacījumi stājas spēkā brīdī, kad pircējs apstiprina savu piekrišanu visiem nosacījumiem, uzklikšķot noteiktajā ailē pirms apmaksas veikšanas. Gadījumā, ja Pircējs neapstiprina savu piekrišanu nosacījumiem, Pasūtījuma veikšana nav iespējama.
  Pircēja pieprasījumi un/vai pretenzijas Pārdevējam tiek iesniegti rakstiskā veidā, pievienojot nepieciešamos dokumentus, kas pamato šīs prasības (apstiprinošs dokuments par Preču iegādi ar garantijas termiņu vai derīguma (kalpošanas) termiņu, tehnisko pasi vai citus dokumentus, kas tiek apstiprināti no Pārdevēja puses).